dimarts , 25 octubre 2016
ESPAI FEDERAT    SERVEIS ALS CLUBS    OFICINA ONLINE    SEGUR TENNIS
Inici / Docència / Àrea de Docència i Recerca

Àrea de Docència i Recerca

Segons els convenis signats amb l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i amb l’Área de Docencia e Investigación de la Real Federación Española de Tennis (RFET), l’Àrea de Docència i Recerca de la Federació Catalana de Tennis (FCT) és l’encarregada d’impartir els cursos d’ensenyament i formació de tècnics, així com d’homologar les titulacions que acrediten la capacitat i validesa per a tot l’estat espanyol, actuant la FCT com a delegació de la RFET.

Curs de Tècnic Nivell 1 en Tennis. Docència i Recerca Federació Catalana de Tennis

Els cursos que s’imparteixen corresponen a les titulacions:

  • Instructor de Minitennis (*)- Voluntariat
  • Tècnic d’Esport Nivell 1 – Monitor Nacional (**) – Tècnic Iniciació
  • Tècnic d’Esport Nivell 2 – Entrenador Nacional (**) – Tècnic Competició
  • Tècnic d’Esport Nivell 3 – Professor Nacional (**) – Direcció Tècnica
  • Àrbitre Nacional

(*) El curs d’Instructor de Minitennis és orientat al VOLUNTARIAT  dels clubs i les escoles de tennis, com a primera formació.  Es tracta d’una formació teòrico-pràctica dirigida a ajudants d’escola de tennis, sense experiència i que segurament es dedicaran a la col·laboració en l’ensenyament del tennis en períodes molt concrets com són períodes de vacances o caps de setmana.

(**) El cursos de Tècnic d’Esport dels nivells I, II i III es realitzen en col·laboració amb l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquestes tres titulacions són les que reconeix la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permeten el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPE).

Àrea de Docència

L’Escola Catalana de l’Esport es creà l’any 1982 amb l’objectiu de regularitzar i homogeneïtzar la formació de Tècnics i Tècniques d’Esport a Catalunya, però no és fins a l’any 1994 que mitjançant el Decret 4/1994, d’11 de gener, que es regula l’Escola Catalana de l’Esport, la formació i les titulacions dels tècnics/ques de l’àmbit de les activitats físiques i/o esportives i especials (publicat al DOGC número 1848, de 19.01.94) i es desplega l’article 46 del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport:

Article 46. “L’Escola Catalana de l’Esport és el centre docent de la Generalitat amb competències per impartir i autoritzar els ensenyaments i la formació esportius, sense perjudici de les competències que, en matèria d’ensenyaments reglats, corresponen al Departament d’Ensenyament, en aplicació de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu”.

InformacióFederació Catalana de Tennis:  Passeig de la Vall d’Hebrón, 196,  08035 – Barcelona. Tel. 93 428 53 53 Fax. 93 428 55 45. E-mail docencia@fctennis.cat