dijous , 19 gener 2017
ESPAI FEDERAT    SERVEIS ALS CLUBS    OFICINA ONLINE    SEGUR TENNIS
Inici / Docència / Àrea de Docència i Recerca

Àrea de Docència i Recerca

Segons els convenis signats amb l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i amb l’Área de Docencia e Investigación de la Real Federación Española de Tennis (RFET), l’Àrea de Docència i Recerca de la Federació Catalana de Tennis (FCT) és l’encarregada d’impartir els cursos d’ensenyament i formació de tècnics, així com d’homologar les titulacions que acrediten la capacitat i validesa per a tot l’estat espanyol, actuant la FCT com a delegació de la RFET.

Curs de Tècnic Nivell 1 en Tennis. Docència i Recerca Federació Catalana de Tennis

Cursos
Els cursos que s’imparteixen corresponen a les titulacions:

(*) El curs d’Instructor de Minitennis és orientat al voluntariat  dels clubs i les escoles de tennis, com a primera formació.  Es tracta d’una formació teòrico-pràctica dirigida a ajudants d’escola de tennis, sense experiència i que segurament es dedicaran a la col·laboració en l’ensenyament del tennis en períodes molt concrets com són períodes de vacances o caps de setmana.

(**) El cursos de Tècnic d’Esport dels nivells I, II i III es realitzen en col·laboració amb l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquestes tres titulacions són les que reconeix la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permeten el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPE).

Àrea de Docència

L’Escola Catalana de l’Esport es creà l’any 1982 amb l’objectiu de regularitzar i homogeneïtzar la formació de Tècnics i Tècniques d’Esport a Catalunya, però no és fins a l’any 1994 que mitjançant el Decret 4/1994, d’11 de gener, que es regula l’Escola Catalana de l’Esport, la formació i les titulacions dels tècnics/ques de l’àmbit de les activitats físiques i/o esportives i especials (publicat al DOGC número 1848, de 19.01.94) i es desplega l’article 46 del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport:

Article 46. “L’Escola Catalana de l’Esport és el centre docent de la Generalitat amb competències per impartir i autoritzar els ensenyaments i la formació esportius, sense perjudici de les competències que, en matèria d’ensenyaments reglats, corresponen al Departament d’Ensenyament, en aplicació de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu”.

Si desitges més informació posa’t en contacte amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a: docencia@fctennis.cat

Recordatori informatiu
Llei de Regulació de les Professions de l’Esport a Catalunya (Llei 3/2008)
Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPE).
Ampliació règim sancionador
Procediment d’Inscripció de Directors Esportius en Tennis al ROPE

Text sobre la modificació de la Llei
L’article 8 de la Llei 7/2015, adhereix una disposició addicional, la sisena, a la Llei 3/2008, amb el text següent:

«Sisena. Inscripció de professionals amb formació i experiència contrastada en l’àmbit esportiu en el Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya

»1. Les persones amb formació i experiència contrastada en l’àmbit esportiu i que exerceixen llur activitat en el sector esportiu d’acord amb el que estableix l’article 2.2 de la Llei 3/2008 poden obtenir un certificat per a la inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya com a professionals del sector esportiu. L’Escola Catalana de l’Esport, com a òrgan docent del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, ha d’expedir aquest certificat amb la presentació prèvia de la sol·licitud corresponent i de l’informe preceptiu de la federació esportiva catalana corresponent que acredita la formació federativa i l’experiència en l’àmbit esportiu del sol·licitant.

»2. La tramitació del certificat a què fa referència l’apartat 1 gaudeix, d’una manera excepcional, d’una bonificació equiparable a la taxa per l’emissió d’un duplicat del certificat al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya, durant un període màxim de dos anys a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.»